Az elhelyezés menete

Az idősek otthonában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, akinek a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletét az intézményvezető illetve háziorvos megállapítja (továbbiakban:gondozási szükséglet), de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Idősek otthonába az ellátást kérelmező személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
Az otthonba történő elhelyezés további feltétele, hogy az érintett személy nem szenved pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben.

A idősotthoni ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményének figyelembe vételével a törvényes képviselő terjeszti elő. Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, a törvényes képviselő beleegyezésével – önállóan kérheti.

A kérelem benyújtása előtt a szolgáltatást igénybe venni kívánó, valamint törvényes képviselője, hozzátartozója személyesen is tájékozódhat az intézmény működéséről.

Kérelem nyomtatványunk innen letölthető. Kérés esetén kipostázzuk a megadott címre.

Az ellátás iránti kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • Utolsó nyugdíjszelvény másolat
 • Egyéb rendszeres jövedelemről igazolás másolata (FOT, családi pótlék, életjáradék stb…)
 • Tartásra köteles személyek jövedelem igazolása
 • Gondnokság alá helyezési határozat másolata
 • Háziorvos által kiállított igazolás fertőző betegségtől való mentességről, ill. közösségben történő elhelyezésre alkalmasságról
 • Orvosi igazolások, zárójelentések, melyek kórtörténeti szempontból lényegesek és az ellátás érdekében bejelentésre szorulnak.

A kérelem előterjesztésekor a jövedelemvizsgálathoz be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, melyet a Kérelem formanyomtatványunk tartalmaz.

A Szt. 119/C §-a szerinti jövedelemvizsgálatot nem kell elvégezni abban az esetben, ha az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Az előgondozás keretében történik a tájékozódás az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. (9/1999. SzCsM. 4. § (1) bekezdés)

Az előgondozás célja:

 • Az ellátást igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségletének megfelel-e az intézmény szolgáltatása.
 • Tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére, az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében.
 • Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra.
 • A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben.
 • Az intézményben élők és dolgozók felkészítése az igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

A kérelemről az intézményvezető dönt, a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. (Szt. 94.§ (2))Ha az ellátást igénylő (törvényes képviselő) az intézmény vezetőjének  a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről. (Szt. 94/A.§ (3))

Az intézményvezető – jogszabály szerinti nyilvántartás alapján – az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. (Szt. 94/B.§ (1))

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. (Szt. 94/C .§ (1))

Az idősek otthonába a férőhelyszám legfeljebb 15 %-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Intézményi felvételhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • Korábbi zárójelentések, orvosi leletek,
 • Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
 • Hatósági igazolvány (TAJ kártya)
 • Adott évi nyugdíjigazolás ill. minden egyéb rendszeres jövedelemről szóló igazolás
 • Gondnokság alatt álló esetében, a gondnokság alá helyezésről szóló bírói végzés, gyámhivatali határozat másolata
 • Születési anyakönyvi kivonat másolata
 • Közgyógyellátási igazolvány (amennyiben rendelkezik vele)